میناالسادات حسینی۴فروردین ۱۴۰۰ساعت۱۵

بهارا،عزیزا،منجیا،دلبرا برس ازراه

سالهاچشم به جاده جمکران دوخته ایم

گوش به ندای کعبه سپرده ایم.

دخیل پنجره فولادبسته ایم

طواف کعبه کرده ایم

سعی صفاومروه رفته ایم

چله نشین مسجدسهله گشته ایم

چهل صبح دعای ندبه خوانده ایم

کنج حیاط حرم دل بسته ایم

گلهاای نرگس رابو کرده ایم

سقای اربعین گشته ایم

اذن دخولهاخوانده ایم

عهدوپیمانهابسته ایم

دعای ندبه خوانده ایم

نذرظهورکرده ایم

چراغانی کوچه کرده ایم

به هوای تو پر گرفته ایم

سحرها زمزمه ها کرده ایم

شمعدانی هاراچیده ایم

خانه تکانی ها کرده ایم

کینه هارادور ریخته ایم

سوزش زخم راتحمل کرده ایم

هجرت ودوری هاکشیده ایم

امتداد نور رادنبال کرده ایم

مابه آغاززمین نزدیکیم

مابه ظهور نزدیکیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.